community navigator

שיטה הוליסטית המשלבת טכנולוגיה ייעודית והדרכה פדגוגית מתקדמת להובלת תהליכי יזמות קהילתית בבתי הספר. התהליכים מבוססי SELומשולבים בתוך פרויקטים בית ספריים בתחומי קהילה וסביבה בהלחמה אל תוכניות הלימודים השוטפות.

More projects in this cycle