dafdef

פלטפורמה דיגיטלית המבוססת על טכנולוגיה לזיהוי ופענוח דיבור, לשיפור הגייה נכונה וזיהוי קשיים בהבנת הנקרא. דפדף מתבסס על חומרי לימוד מאושרים המעובדים לפורמט דיגיטלי המאפשר פרסונליזציה של התרגול והתאמה לרמתו של התלמיד.

מיזמים נוספים במחזור זה