full proof

מערכת לתרגול שאלות הוכחה בגיאומטריה באמצעות מחשב. מסייעת לתלמיד במהלך כתיבת ההוכחה ובסופה נותנת משוב מיידי ומפורט על כל שלב. איתור השגיאות והקשיים הנפוצים בקרב התלמידים מאפשר דיוק של ההוראה. כיסוי של כל תכנית הלימודים בעברית ובערבית.

מיזמים נוספים במחזור זה