Nobook

סביבת למידה אינטראקטיבית ופרסונלית לתלמידים ומורים.
המצפן שלנו:
• מקסום פוטנציאל הלמידה.
• יצירת פרופיל תלמיד עדכני לדיוק דרכי ההוראה.
• יצירת תהליך למידה מותאם אישית.
• פיתוח מיומנויות Ei לצד פיתוח ושימוש במערכות Ai לשיפור הלמידה וההוראה.

מיזמים נוספים במחזור זה