QuickStudy

אפליקציה חינוכית שיוצרת מרחב לימודי תחרותי.
האפליקציה מאפשרת לקבוצות חברים להתאגד ביחד
ולשפר את הידע שלהם באוצר מילים באנגלית.
בעזרת לימוד ותרגול אוצר מילים באנגלית על ידי משחק בזמן אמת נגד חברים.

מיזמים נוספים במחזור זה